Privacy statement

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door volgende verwerkingsverantwoordelijke SkyPixIT, met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 13, 2480 Dessel, ingeschreven in KBO onder 0717.797.129.

Door het gebruik van onze website of diensten erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de website gecommuniceerd worden.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 10 november 2019.

1. Algemeen

SkyPixIT leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

SkyPixIT stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

2. Wat en waarom we gegevens verwerken

SkyPixIT kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

Categorie 1: via het contactformulier
Categorie 2: via cookies: tracking van gebruik van de website;
Categorie 3: rechtstreeks e-mailverkeer buiten website

– Categorie 1: Formulieren
Deze website heeft een contactformulier waar we volgende informatie bewaren:

Velden: Naam, E-mail,  Bericht
Doel: Contact van nieuwe/bestaande klanten,

– Categorie 2: Cookies
het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van SkyPixIT om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
Meer info: https://www.skypixit.be/cookies

3. Waar wij gegevens verwerken

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de tools die wij gebruiken om uw persoongegevens te bewaren:

de website www.skypixit.be
Doel: Bij het invullen van het contactformulier wordt dat per mail doorgestuurd alsook bewaard in de database van de website. Deze historiek wordt op de website minstens éénmaal per jaar verwijderd.

onze mailbox
Doel: communicatie met klanten.

Luchtfotografie/video

Wij fotograferen en filmen vanuit de lucht en maken beelden soms openbaar. Het is niet de bedoeling om door middel van onze dienstverlening persoonsgegevens te verzamelen. Bij iedere vlucht bekijkt SkyPixiT de mogelijkheden om te voorkomen dat natuurlijke personen of andere persoonsgegevens in beeld komen. Zo zal de operator natuurlijk personen zoveel mogelijk proberen te informeren over het maken van opnames en vermijden dat natuurlijke personen of andere persoonsgegevens in beeld komen. Bestaat er toch een kans dat een natuurlijk persoon of ander persoonsgegeven in beeld komt dan maakt de operator de afweging of het uitvoeren van de vlucht gerechtvaardigd is in verhouding tot de belangen van de betrokken natuurlijke personen.

SkyPixIT kan beelden openbaar maken.

Voordat wij beelden openbaar maken waarop natuurlijke personen of andere persoonsgegevens te zien zijn, wegen wij eerst af of het openbaar maken gerechtvaardigd is in verhouding tot de belangen van de betrokken natuurlijke personen. Indien mogelijk maken wij natuurlijke personen of andere persoonsgegevens eerst onherkenbaar.

Andere partijen zoals opdrachtgevers kunnen beelden ook openbaar maken. Voor hen geldt dat zij verplicht zijn om dezelfde afwegingen te maken.

Bij het openbaar maken van beelden geldt bovendien dat intellectuele eigendomsrechten van derden het openbaar maken kunnen verhinderen.

Wettelijke verplichtingen om gegevens te delen.

Autoriteiten kunnen van SkyPixIT eisen dat wij gegevens delen, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of handhaving. Ook een rechter, bijvoorbeeld bij een dispuut over auteursrecht, kan SkyPixIT dwingen gegevens te delen.

Gegevens worden beschermd.

SkyPixIT heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijnen

In overeenstemming met de GBA en de overige relevante wetgeving, bewaart SkyPixIT persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Wil je weten hoe lang we jouw specifieke persoonsgegevens bewaren, neem dan contact op via info@skypixit.be

4. Uw rechten

Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

a. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

b. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan SkyPixIT.  Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

c. Recht van verzet:
U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

d. Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

e. Recht van intrekking van de toestemming:
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

f. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@skypixit.be of per post naar SkyPixIT, Karel Oomsstraat 13, 2480 Dessel.

Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

g. Automatische beslissingen en profiling:
Tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

h. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

5. Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers en leveranciers (boekhouder).

Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan SkyPixIT aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7. Vragen over onze Privacy Policy

Voor vragen: mail naar info@skypixit.be.

Scroll naar boven